DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Krosno, dnia 23.01.2019 r.

DPS.DAG.0261.4.2019.RK

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zamawiający

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

NIP: 684 00 13 798

 

Odbiorca faktury/płatnik

Dom Pomocy Społecznej nr 1

ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno

tel. 13 43 673 99

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Sukcesywną dostawę wyrobów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a, zwanym dalej Domem Pomocy Społecznej lub Zamawiającym.

2.    W przypadku wątpliwości co do jednoznaczności zapisów niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający zwraca się o wyartykułowanie wątpliwości na piśmie
i przekazanie drogą poczty elektronicznej, na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wszystkie zapytania w sprawie wyjaśnienia treści niniejszego zapytania ofertowego zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego, a odpowiedź zostanie udzielona na piśmie i przekazana drogą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Pytającego.

3.    Opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy - kalkulacja cenowa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.    Zamawiający informuje, iż zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

5.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

6.    W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega dopuszczalność wyjaśnienia treści oferty, jej uzupełnienia oraz sprostowania omyłek rachunkowych.

7.    Termin związania ofertę wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8.    Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego:

 

 

II.                SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

 

1.    Określenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano zgodnie z §2 obowiązującego
u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

2.    Prognozowaną tj. szacowaną wielkość zamówienia określa załącznik nr 1 Formularz ofertowy - kalkulacja cenowa.

3.    Zamawiający zastrzega, iż asortyment wskazany w ww. kalkulacji cenowej stanowi tylko
i wyłącznie szacunek, a w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zmiany asortymentowej, tzn. rozszerzenia asortymentu, jak również rezygnacji
z poszczególnych pozycji asortymentowych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem mieszkańców Domu.

4.    Zamawiający zastrzega, że wartość zamówienia może ulec zmianie ze względu na jego szczególny charakter i indywidualne potrzeby mieszkańców Domu.

 

 

III.             TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.    Oferty należy składać do 31.01.2019 r., do godziny 10.00, w siedzibie Zamawiającego,
w formie pisemnej.

2.    Jawne otwarcie ofert, na którym mogą być obecni wszyscy zainteresowani Wykonawcy, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.01.2019 r. o godz. 10.30.

 

 

IV.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę sporządzić należy na druku Formularz asortymentowy - kalkulacja cenowa (załącznik nr 1), wypełniając wszystkie puste wiersze.

2.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.

3.    Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

4.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie
ul. Żwirki i Wigury 4a w pok. nr 13
lub przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno.

 

 

V.                  OCENA OFERT

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, któryzaproponuje najniższą cenę brutto.

 

 

VI.              INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH:

 

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

2.    Przedmiotowe zapytanie ofertowe nie stanowi przyrzeczenia zawarcia umowy.

3.    Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie o wyborze oferty.

4.    Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie pisemnie wezwany do podpisania
w terminie do 7 dni umowy na realizację zamówienia.

5.    Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Renata Kniaziewicz
tel. 13 43 673 99

 

 

VII.            ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - kalkulacja cenowa

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 

 

 

Renata Kniaziewicz

kierownik zespołu pielęgniarek

 

…….

Podpis na oryginale

Załączniki:

 
WYROBY MED. formularz ofertowy załącznik nr 1, 
 

 
WYROBY MED. umowa wzór -załącznik nr 2,