DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

Krosno, dnia 23.01.2019 r.

DPS.DAG.0261.5.2019.RK

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zamawiający

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

NIP: 684 00 13 798

 

Odbiorca faktury/płatnik

Dom Pomocy Społecznej nr 1

ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno

tel. 13 43 673 99

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na Sukcesywną dostawę leków i innych artykułów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie ul. Żwirki
i Wigury 4a, zwanym dalej Domem Pomocy Społecznej lub Zamawiającym.

2.    W przypadku wątpliwości co do jednoznaczności zapisów niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający zwraca się o wyartykułowanie wątpliwości na piśmie
i przekazanie drogą poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wszystkie zapytania w sprawie wyjaśnienia treści niniejszego zapytania ofertowego zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego, a odpowiedź zostanie przekazana drogą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Pytającego.

3.    Opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz ofertowy - kalkulacja cenowa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.    Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia obowiązany jest posiadać aktualną koncesję lub zezwolenie uprawniające do obrotu produktami leczniczymi zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2011 r. Nr 82, poz. 451, z późn. zm.). Koncesja lub zezwolenie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca obowiązany jest posiadać w toku realizacji całości zamówienia.

5.    Zamawiający informuje, iż zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

7.    W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega dopuszczalność wyjaśnienia treści oferty, jej uzupełnienia oraz sprostowania omyłek rachunkowych.

8.    Termin związania ofertę wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.    Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego:

 

 

II.                SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1.    Określenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano zgodnie z §2 obowiązującego
u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

2.    Zamawiający zastrzega, że wartość zamówienia może ulec zmianie ze względu na jego szczególny charakter i indywidualne potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

3.    Prognozowany zakres asortymentu będącego przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 1 Formularz ofertowy - kalkulacja cenowa.

4.    Zamawiający zastrzega, iż asortyment wskazany w ww. kalkulacji cenowej stanowi tylko
i wyłącznie szacunek, a w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zmiany asortymentowej, tzn. rozszerzenia asortymentu, jak również rezygnacji
z poszczególnych pozycji asortymentowych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem mieszkańców Domu. W szczególności Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu leków refundowanych niewskazanych w formularzu ofertowy w przypadku zaordynowania danego leku przez lekarza.

5.    Zamawiającemu przysługuje uprawnienie zakupu leków również u innego Wykonawcy, aniżeli Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania o cenę.

 

 

III.              TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.    Oferty należy składać do 31.01.2019 r., do godziny 10.00, w siedzibie Zamawiającego,
w formie pisemnej.

2.    Jawne otwarcie ofert, na którym mogą być obecni wszyscy zainteresowani Wykonawcy, odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.01.2019 r. o godz. 10.30.

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę sporządzić należy na druku Formularz ofertowy - kalkulacja cenowa (załącznik nr 1), wypełniając wszystkie puste wiersze. W przypadku leków znajdujących na wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, opublikowanych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia,
w Kalkulacji cenowej, należy wpisać cenę obowiązującą zgodnie z ww. Obwieszczeniem na dzień 23.01.2019 r.

2.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę leków dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie”.

3.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie
ul. Żwirki i Wigury 4a w pok. nr 13
lub przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno.

4.    Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

 

V.     OCENA OFERT

 

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, któryzaproponuje najniższą cenę brutto.

2. Do obliczania najkorzystniejszej ceny brutto brane będą tylko ceny leków o odpłatności 100 % (bez refundacji).

 

 

VI.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH:

 

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

2.    Przedmiotowe zapytanie ofertowe nie stanowi przyrzeczenia zawarcia umowy.

3.    Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie o wyborze oferty.

4.    Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie pisemnie wezwany do podpisania
w terminie do 7 dni umowy na realizację zamówienia.

5.    Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Renata Kniaziewicz
tel. 13 43 673 99

 

 

VII.                     ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - kalkulacja cenowa

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 

 

 

 

 

Renata Kniaziewicz

kierownik zespołu pielęgniarek

 

…….

Podpis na oryginale

Załączniki:

 
LEKI formularz ofertowy załącznik nr 1, 
 

LEKI umowa wzór -załącznik nr 2,