DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

 

znak sprawy DPS .DAG.0261.6.2019.TK                                   

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej jako SIWZ) dla postępowania                           o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa owoców i warzyw  dla Domu Pomocy Społecznej   nr 1 w Krośnie w okresie od 10.06. 2019r. do 31 sierpnia 2019r.”

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy                    z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018r. poz. 1986                       z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

Dyrektor Magdalena Słyś

                                                                                                                                                              Krosno, dnia  23.05.2019r.

Załączniki:

SIWZ - owoce i warzywa 2019

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 5d - kalkulacja

Załącznik 6 - projekt umowy

SIWZ - zatwierdzony