DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

DPS-DAG/261/6/2018/TK

 

Zestawienie ofert biorących udział w postępowaniu przetargowym na dostawę pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie  w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019.  w dniu 29.11.2018r.

 

wartość zamówienia  17 150 zł. ( netto)                           18 250 zł ( brutto)

 

Lp.

Oferent

 

Kwota brutto

Czas reakcji

1.

F.H.U. MARTOM s.c. Tomasz Klukowski, Wioletta Klukowska

Piekarnia „Szymbarczanka’’

38 – 300 Gorlice ul. Pod Lodownią 12

20 042.34

24 godz.

2.

ITV  Sp .z.o.o  Piekarnia Miejsce Piastowe

ul. Dworska 20 38 – 430 Miejsce Piastowe

29 528,00

 

 

24 godz.

 

Wykonawca zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp ( informacji wskazanych w rozdziale 5 pkt.10 SIWZ) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.22 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem  w/w oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.