DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

DPS.DAG.0261.2.2019.TK                                                                                    Krosno, dnia 22.08.2019r.

 

                                       

                                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     

                                                   

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pod nazwą „Sukcesywna dostawa owoców i warzyw  dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie w okresie od 01 września
2019 r. do  31 grudnia 2019 r.‘’
zwanego dalejzamówieniem publicznym, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie, jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej jako ustawa prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego wybrano ofertę

FRUTEX Sp. z o.o.

38 – 400 Krosno

ul. Czajkowskiego 51

jako jedyną która wpłynęła  w terminie określonym w SIWZ.

 

       Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

       Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Cena zaoferowana w wybranej ofercie: 16 805,01 zł.

Czas reakcji    24 godziny

Łączna liczba punktów wybranej oferty – 100