DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OCHRONA DANYCH

znak sprawy DPS .DAG.0261.7.2019.TK                                   

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej jako SIWZ) dla postępowania                           o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Sukcesywna dostawa owoców i warzyw  dla Domu Pomocy Społecznej   nr 1 w Krośnie w okresie od 01.września. 2019r. do 31 grudnia 2019r.”

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

Dyrektor Magdalena Słyś

                                                                                                                                       Krosno, dnia  12.08.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Rozdział 1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

Rozdział 2.  Tryb udzielenia zamówienia

Rozdział 3.  Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Rozdział 6. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rozdział 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

ROZDZIAŁ 8. Informacje o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

ROZDZIAŁ 9. Wymagania dotyczące wadium

ROZDZIAŁ 10. Termin związania ofertą

ROZDZIAŁ 11.Opis sposobu przygotowania ofert

ROZDZIAŁ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

ROZDZIAŁ 13. Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział 14. Otwarcie i ocena ofert.

ROZDZIAŁ 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

ROZDZIAŁ 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

ROZDZIAŁ 17. Informacje o terminach  zawarcia  umowy

ROZDZIAŁ 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

ROZDZIAŁ 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

ROZDZIAŁ 21. Opis części zamówienia

ROZDZIAŁ 22. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

ROZDZIAŁ 23. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

ROZDZIAŁ 24. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

ROZDZIAŁ 25. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego

ROZDZIAŁ 26. Informacja o aukcji elektronicznej

ROZDZIAŁ 27. Wysokość kosztów zwrotu udziału w postępowaniu

ROZDZIAŁ 28. Wymagania dotyczące zagadnienia,  o  którym  mowa  w  art. 29 ust. 4 pkt. 1  ustawy prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ:

a)      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do SIWZ;

b)      Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  załącznik nr 2 do SIWZ;

c)       Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu systemu zdrowej żywności HACCAP załącznik nr 3 do SIWZ. 

d)      Pełnomocnictwo – załącznik nr 4  do SIWZ.

e)      Formularz oferty -  załącznik nr 5  do SIWZ;

f)        Formularz cenowy  - części zamówienia (pakiet):

 

PAKIET IV - załącznik nr 5d do SIWZ,

 

        5.  Projekt umowy - załącznik  nr 6 do SIWZ.

 

Rozdział 1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

1.       Nazwa oraz adres Zamawiającego

DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ Nr 1 Krosno

38 – 400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 4a

Woj. podkarpackie

Numer telefonu: 13 43 634 53

Adres  e-mail DPS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku  od  730 do 1530.

2.       Ogłoszenie  o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczono:

a)      w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych,

b)       na stronie internetowej Zamawiającego.

3.       Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy
z Wykonawców bardzo dokładnie zapozna się z SIWZ.

 

Rozdział 2.  

Tryb udzielenia zamówienia

 

1.         Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Sukcesywna dostawa  owoców i warzyw  dla Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie w okresie od 01 września 2019r. do 31 grudnia 2019r.”, zwanego dalej zamówieniem publicznym, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.         Podstawa  prawna  udzielenia  zamówienia publicznego:  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018r. poz. 1986 z późn. zm.) – dalej jako  ustawa prawo zamówień publicznych.

3.         Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawcę zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm), jeżeli ustawa prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

4.         Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty sporządzane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim.

 

Rozdział 3.  

Opis przedmiotu zamówienia

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku 5d  do SIWZ.

 

 1. Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywieniowych Zamawiającego.
 2. Podane ilości zamawianych produktów są ilościami szacunkowymi.
 3. Wykonawca będzie dostarczał owoce i warzywa będące przedmiotem zamówienia publicznego na swój koszt sukcesywnie, zgodnie ze składanymi telefonicznie zamówieniami przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca zapewnia, że dostarczane owoce i warzywa  będzie należytej jakości oraz że będzie dostarczane  zgodnie z zamówieniem Zamawiającego.

6.      Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

0320000 -3- Zboże, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

 

1. Termin wykonania zamówienia od dnia  01 września 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Przedmiot zamówienia należy dostarczać sukcesywnie według zgłoszonego zapotrzebowania w trakcie trwania umowy na adres Zamawiającego: 38-400 Krosno,  ul. Żwirki i Wigury 4a.

3. Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia będzie zgłaszane telefonicznie przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminach wynikających z potrzeby uzupełnienia  towaru.

 

Rozdział 5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia wymagań  w tym zakresie.

2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna)  powinni wykazać, że warunek określony w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) SIWZ winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast warunki określone w wyżej wymienionym rozdziale 5 ust. 1 pkt 2)  spełniają łącznie.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być poświadczone za zgodność z oryginałem – zgodnie z rozdziałem 7 SIWZ.

5.W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

6.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszej specyfikacji, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”. Z załączonych do ofert dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Powyższa ocena, której poddawani są wszyscy Wykonawcy stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                                    w postępowaniu.

9.Oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

10.Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Wykonawca – zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych(informacji wskazanych w rozdziale 5 pkt 10 SIWZ) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Rozdział 6.

Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. 2016 r. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  – Kodeks karny (Dz. U. 2016 r. poz. 1137 ze zm.),

c)skarbowe,

d)o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 ustawy prawo zamówień publicznych;

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10)Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.);

11)Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12)Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy prawo zamówień  publicznych Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:

1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.);

2)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy prawo zamówień publicznych z:

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy prawo zamówień publicznych – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

3. Wykluczenie wykonawcy – zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Rozdział 7.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Prawidłowo wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy   oświadczenia i dokumenty wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ:

1)      oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do SIWZ

2)      formularz oferty – załącznik nr 5 do SIWZ

3)      formularz cenowy  -  (pakiet ):

 

PAKIET IV-    załącznik nr 5d do SIWZ,

 

  4) projekt umowy-  załącznik  nr 6 do SIWZ.

2. Ponadto Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

1)      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia, dokument ten składa każdy z nich;

2)      zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)      zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)      oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Termin złożenia powyższego wskazano w rozdziale 5 ust. 10 SIWZ.

5)      poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopie decyzji sanepidu lub inspekcji weterynaryjnej  dla środków transportu (samochodów dostawczych) przystosowanych do przewozu artykułów  spożywczych, którymi będą dowożone artykuły spożywcze, zwłaszcza te które wymagają odpowiednio niskiej temperatury. Wykonawca  powinien złożyć oświadczenie, że posiada wprowadzony system zdrowej żywności  HACCAP załącznik nr 3                 do SIWZ.  Mile widziane referencje od podmiotów, na rzecz których Wykonawca świadczy lub świadczył w  ostatnim roku usługi polegające na dostawach artykułów spożywczych.

6)      pełnomocnictwo – załącznik nr 4 do SIWZ;

7)      pełnomocnictwa dla osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej:

8)      jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,  o których mowa w rozdziale 6 ust. 2 pkt 1) pkt 2) pkt 3)   niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)       nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym pkt 7) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów wskazanych w niniejszym pkt 7).

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Podwykonawcy:

9)      Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda:

a)       wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców; Wykonawca zamieszcza powyższe informacje w oświadczeniu – załącznik nr 1 do SIWZ.

b)      przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w rozdziale 6 ust. 2 pkt 1), pkt 2), pkt 3) niniejszej SIWZ  dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,

 

10)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.W takim przypadku powinni  spełnić następujące warunki:

a)       oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  wykonawców występujących wspólnie;

b)      ponadto, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania tych Wykonawców – załącznik nr 4 do SIWZ, w formie oryginału podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

11)  W oryginale należy złożyć:

a)      oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału                                       w postępowaniu – załącznik nr 1 do SIWZ;

b)      oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  załącznik nr 2 do SIWZ;

c)       oświadczenie Wykonawcy, że posiada wprowadzony system zdrowej żywności  HACCAP - załącznik nr 3 do SIWZ.;

d)      formularz oferty -  załącznik nr 5  do SIWZ;

e)      formularze cenowy  - załączniki od nr 5d do   SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż wyżej wymienione składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

12)  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:

a)       Wykonawca lub osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy.

b)      Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,

c)       podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

13)  Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

14)  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

15)  Wszystkie oświadczenia i dokumenty w tym kserowane muszą być czytelne. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

16)  Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

ROZDZIAŁ 8.

Informacje o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie,

  lub  e-mailem na kontakt podany poniżej.

2.Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych

e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi.

3.Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania o udzielenie zamówienia otrzymały informację za pomocą   e-maila   w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją, a dla pism wysłanych pocztą lub dostarczonych osobiście do Domu Pomocy Społecznej nr 1  w Krośnie liczy się data dostarczenia ich do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie pod adres: 38 – 400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 4a.

4.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować
w języku polskim do Zamawiającego:

 

·         e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         w formie pisemnej na adres: Dom Pomocy  Społecznej nr 1 w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 38 – 400 Krosno

a)       lub dostarczyć osobiście do Domu  Pomocy  Społecznej  Nr 1w Krośnie   do  pokoju nr 13 pod adres: ul. Żwirki i Wigury 4a, 38 – 400 Krosno

b)      osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Adrianna Bogdanowskatel: 13 43 634 53    13 43 673 99  wew.28

5.Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e – mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba, że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji oświadczy, że ww. wiadomości nie otrzymał.

7. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oświadczeń/dokumentów stanowiących załączniki od numeru 1 do numeru 6 SIWZ.

8.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

9. Jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ konieczna będzie zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ.

11.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

12.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub protokołu  z zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy przyjąć treść dokumentu zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ 9. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wadium.

ROZDZIAŁ 10.

Termin związania ofertą

 

Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 11.

Opis sposobu przygotowania ofert

 

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Składana oferta winna być sporządzona na formularzu oferty – załącznik nr 5 do SIWZ.
 2. Wraz z ofertą powinny być złożone:

a)                     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do SIWZ;

b)      Formularz cenowy  -  (pakiety):

 

PAKIET IV   -              załącznik nr 5d do SIWZ,

 

c)       jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, topełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

d)      pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 SIWZ.  Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem poświadczonej kopii (jeśli dotyczy).

 

Wykonawca – zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych(informacji wskazanych w rozdziale 5 pkt 10 SIWZ) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

3.       Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ.

4.       Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej .

5.       Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski musi
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

6.       Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę(y)
uprawnioną(e) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany (również przy użyciu  korektora) muszą być czytelne oraz muszą być opatrzone podpisem  (lub parafką) osoby podpisującej ofertę.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy  prawo zamówień publicznych. Złożenie większej liczby oferty, oferty zawierającej  rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

9.   Dla zapewnienia integralności i nienaruszenia oferty zaleca się:

a)       parafowanie każdej strony oferty przez osobę podpisującą ofertę;

b)      zszycie i ponumerowanie w sposób ciągły wszystkich stron oferty oraz sporządzenie spisu treści.

10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie)
      w siedzibie Zamawiającego. Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:  DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ Nr 1 w Krośnie 38 – 400 Krosno, Ul. Żwirki i Wigury 4a

 „OFERTA NA DOSTAWĘ OWOCÓW I WARZYW”
(Znak sprawy: DPS .DAG. 0261.6.2019 .TK  pakiet    IV

Wprzypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za zdarzenie wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kserokopię dokumentu, winna być ona poświadczona „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie winno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis, zaś w przypadku braku imiennej pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.

12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst  jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153,  poz. 1503  z późn. zm.). Przez nie ujawnianie rozumie się nie podawanie do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych i  organizacyjnych  przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których Wykonawca zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.  Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym  razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika   postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnicę przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie), a w miejscu widocznym  na zewnątrz opakowania umieścił napis:    „NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA.

12.   Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia, itp. do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:

a)       powiadomienie o wprowadzeniu w/w zmian musi być złożone Zamawiającemu na takich samych zasadach jak składana oferta, tzn. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”;

c)       Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

13.   Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Złożona oferta, której dotyczy anulacja „WYCOFANIE” nie będzie odczytywana.

14.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

ROZDZIAŁ 12.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1.       Miejsce składania ofert: DOM  POMOCY  SPOŁECZNE Nr 1 w Krośniepokój nr 13 lubpocztą na adres Zamawiającego :   38 400 Krosno ul. Żwirki i Wigury 4a

2.       Termin składania ofertupływa w dniu 22.08.2019r.  o godz.10:00  (za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania oferty w Domu  Pomocy  Społecznej  Nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a, pokój nr 13. Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego  jak  wyżej. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie do składania ofert, zostaną niezwłocznie odesłane do Wykonawcy, bez otwierania.

3.       Miejsce otwarcia ofert: Dom  Pomocy  Społecznej nr 1 w Krośnie  38 – 400 Krosnoul.  Żwirki i Wigury 4a.

4.       Otwarcie ofertnastąpi w dniu  22.08.2019r.o godz. 10:30 pokój nr 6

5.       Otwarcie ofert jest jawne.

                              

ROZDZIAŁ 13.

Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.       Cena całkowita  podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 5 do SIWZ)  powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wszystkich pozycji ujętych w danym formularzu cenowym, stanowiącym załączniki  nr 5d  do  do SIWZ.

2.       Każda pozycja wymieniona w załączniku  nr 5f do   SIWZ musi zostać wyceniona przez  Wykonawcę z podaniem ceny netto i brutto w zł polskich cyfrowo i słownie, zwyodrębnieniem podatku od towarów i usług obowiązującym w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

 1. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym załącznik  nr 5d  do SIWZ oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w polskich złotych (PLN), końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4.       Stawkę podatku VAT  należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień otwarcia oferty.

5.       Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

6.       Cena poszczególnych produktów określona w formularzu cenowym załącznik nr 5d  do SIWZ może ulec zmianie w przypadku udokumentowania zmiany ceny produktu, na podstawie notowań Głównego Urzędu Statystycznego o taki wskaźnik, o jaki nastąpiły wzrost lub obniżenie ceny produktu lub w przypadku zmian przepisów prawa dotyczących stawki podatku VAT.

7.       Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena całkowita oferty, brutto w PLN.

8.       Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w opisie lub ilościach przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty.

9.       Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu cenowym.

10.   Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty.

11.   Wstawienie w pozycji formularza cenowego zera, jako wartości ceny jednostkowej, spowoduje odrzucenie oferty.  

12.   Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą  będą prowadzone w PLN.

 

Rozdział 14.

Otwarcie i ocena ofert.

 

1.      Otwarcie ofert jest jawne. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

2.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.      Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące zaoferowanej ceny.

4.      W przypadku, gdyby Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże mu niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 2 i 3 – na jego wniosek.

5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

6.    Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

  poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając  o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7.      Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

ROZDZIAŁ 15.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1. W niniejszym przetargu nieograniczonym wybór oferty dokonany zostanie oddzielnie dla każdej części zamówienia na podstawie kryteriów:

-        cena brutto    90%     - waga kryterium

-        czas reakcji     10%    -  waga kryterium

2.  Maksymalna liczba punktów kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana  liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku .Przyznawanie ilości punktów poszczególnym  oferentom odbywać się będzie wg. następujących zasad:

 

2.       Kryteria oceny:

Kryterium I:  cena oferty brutto 90 %

Kryterium II:  czas reakcji 10 %

Ogółem 100 %

 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację  przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg: wzoru:

 

                                       

                                               Cena brutto oferty minimalnej

                          Cena  =  --------------------------------------------     x  90

                                                   Cena brutto oferty badanej

gdzie:

90  - procentowe znaczenie kryterium

 

2)  czas reakcji

Punkty za czas reakcji  przyznawane będą wg. następującego założenia:

Optymalny  czas reakcji  tj. od zgłoszenia zamówienia do dostarczenia produktów to 24 godziny.

Maksymalny  czas reakcji   to 96 godz.

 

 

-  reakcja do 24 godz.   -  Wykonawca otrzyma   10 punktów

-  reakcja do 48 godz.  -   Wykonawca otrzyma    5 punktów

-  reakcja do 72 godz.  -   Wykonawca otrzyma    2 punkty

-  reakcja do 96 godz.  -   Wykonawca otrzyma    0 punktów

 

Za kryterium „czas reakcji” Wykonawca może maksymalnie uzyskać 10 punktów.

 

Czas reakcji wg. wzoru:

 

                                      ilość punktów oferty badanej

                                 -------------------------------------------------------------  x 10

                                     maksymalna ilość punktów za czas reakcji 

Łączną liczbę punktów  w wymienionych kryteriach, zamawiający obliczy wg. następującego wzoru:

 

                                                           P = C + R

Gdzie:

 Płączna liczba przyznanych punktów

 C -  punkty przyznane za kryterium cena

 R – punkty przyznane za  czas reakcji

  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów
( uwzględniając  sumę punktów z każdego kryterium). Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że  złożone oferty uzyskały taką samą łączną ilość punktów  , Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez Zmawiającego ofert dodatkowych.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

 

ROZDZIAŁ 16.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1.              Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

2.              Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie nie krótszym  niż  5  dni od dnia wyboru oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3.              Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcja, spółka cywilna) zobowiązani są do dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie na zadanie objęte zamówieniem. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów                    w terminie określonym przez Zamawiającego, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

4.              Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5.              Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w złożonej przez niego ofercie.

6.              O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę faxem lub  telefonicznie, a następnie potwierdzi ten fakt odrębnym pismem.

 

                                       ROZDZIAŁ 17.

Informacje o terminach  zawarcia  umowy

 

Zamawiający ma zamiar podpisać umowę na pakiet  IV  wymieniony  w załączniku nr  5f do SIWZ na okres od dnia 01.09.2019 do dnia 31.12.2019 r.

 

ROZDZIAŁ 18.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

ROZDZIAŁ 19.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

 

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6  do SIWZ.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

3. Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnegoregulujących umowne prawo odstąpienie od umowy przewiduje także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: termin realizacji zamówienia może ulec zmianie  w następujących sytuacjach:

a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub podpisanie umowy,

b) w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: zmiana stawki urzędowej podatku VAT, rezygnacji z części zamówienia, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub której wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- o wartość niewykonanych dostaw. Warunki zmian: inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług, forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

ROZDZIAŁ 20.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia

 

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy prawo zamówień publicznych.

 

ROZDZIAŁ 21.  Opis części zamówienia

 

 Przy wypełnianiu załączonego do SIWZ formularza oferty należy wypełnić tylko tę części, która dotyczy  pakietu nr IV .

 

ROZDZIAŁ 22.

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

ROZDZIAŁ 23.

Informacja o przewidywanychzamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ROZDZIAŁ 24.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

ROZDZIAŁ 25.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego

 

Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wyjaśnienia i modyfikacje:  www.dps-krosno.pl zakładka: zamówienia publiczne

 

ROZDZIAŁ 26.

Informacja o aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ 27.

Wysokość kosztów zwrotu udziału w postępowaniu

 

1.       Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

ROZDZIAŁ 28.

Wymagania dotyczące zagadnienia,  o  którym  mowa  w  art. 29 ust. 4 pkt. 1  ustawy prawo zamówień publicznych  

 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Załączniki:

SIWZ - owoce i warzywa 2019

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 5d - kalkulacja

Załącznik 6 - projekt umowy

SIWZ - zatwierdzony